Elektronika

Elektronika

Prvoradou úlohou kurzu elektronika  bude naučiť účastníkov rozpoznať základné druhy elektronických súčiastok, oboznámiť sa s ich základnými elektrotechnickými  vlastnosťami, čítať jednoduché  elektronické schémy a prispájkovať súčiastky do plošného spoja v správnej orientácií. Vytvoria si jednoduchý elektronický obvod zo stavebnice. Získajú zručnosti s prácou s multimetrom. Overia si platnosť základných elektrotechnických zákonov v praxi. Činnosť niektorých obvodov si budú môcť overiť aj pomocou simulačného programu MULTISIM.

Cieľ kurzu:

 • oboznámiť sa so súčiastkovou základňou,
 • naučiť sa spájkovať,
 • naučiť sa pracovať s meracím prístrojom,
 • overiť základné elektrotechnické zákony v praxi,
 • získať zručnosti v zapájaní elektronických obvodov,
 • overiť činnosť obvodu pomocou simulačného programu MULTISIM,
 • vytvoriť konkrétny elekronický  obvod na plošnom spoji.

Obsah stretnutí:

 • oboznámenie sa so súčiastkami,
 • naučiť sa spájkovať,
 • praktické overenie základných zákonov elektrotechniky,
 • oboznámenie sa s programom MULTISIM,
 • praktická realizácia stavebnice,
 • iné.

Kontaktná osoba:

Ing. Patrik Jacko, PhD., jackop@spse-po.sk